کدام را؟؟؟

گفت :جبران می کنم ، گفتم کدام را
عمر رفته را
روح شکسته را
دل مرده اما تپنده را
حالا من هیچ
... ... ......جواب این تار موهای سپید را می دهی
نگاهی به سرم کرد و گفت
وای ... خبر نداشتم
چه پیر شدی
گفتم :جبران می کنی
گفت: کدام را !

/ 10 نظر / 20 بازدید
فراموش شده...

می خواهم با کسی رهسپار شوم که دوستش می دارم نمی خواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجَم یا در اندیشه خوب و بَدَش باشم. نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نه. می خواهم بروم با آنکه دوستش می دارم[گل]

فراموش شده...

می خواهم با کسی رهسپار شوم که دوستش می دارم نمی خواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجَم یا در اندیشه خوب و بَدَش باشم. نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نه. می خواهم بروم با آنکه دوستش می دارم[گل]

سپیده

نِمــي خـواستَم نَبودنت از شُـــمارش انگشتانم بيشـــتر شود، امـا اين روزهـــا کاري از دَستانم بَر نمي آيـــد…!

فراموش شده

لیوان چای روی میز در انتظار یک جرعه است ، نه تو می آیی نه او گرم می ماند ، چه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است ؟

تارا

زود لینک " فکرشو بکن...! " رو بردار. دیگه نه اسمش و نه آدرسش واسه من نیست. واسه من همینیه که آدرسشو اینجا نوشتم.

فراموش شده

قشنگ بود[گل]