قانون جدایی...

تـوی قـانون جـدایی ، بـی تـو خـنده قـدغن شد
رفــتی و هـق هـق گـریه، از تو تـنها سهم من شد
رفــتی و بی تـو بـریـدم ، از هــمه عـالـم و آدم
بـاقـیه عـمرم و بی تـو، مـن بـه بـاد و گـریـه دادم
رفتی و گرفتش از من ، رفـتـنت هرچی که داشتم
کاشکی بودی وقت گریه، سر رو شونه هات می ذاشتم
حـالا نـیستی کـه بـبـینی، بی تـو سـرد روزگـارم
مـثل مـحکوم بـه گـریه ، حـق خـنـدیدن نـدارم

/ 0 نظر / 5 بازدید